Privacy statement

Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2021

Headcore neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@headcore.com.

Headcore (“wij”) is de besloten vennootschap Headcore B.V., kantoorhoudende te (1213 VB) Hilversum aan Laapersveld 75, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67756816.

Headcore is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Headcore de verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Headcore verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@headcore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Headcore verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitoefenen van onze dienstverlening;
 • Contact te kunnen opnemen (o.a. bellen of e-mailen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Headcore analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Facturatie en afhandelen van jouw betalingen;
 • Financiële administratie;
 • Administratie ten behoeve van personeel;
 • Headcore verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslag van onze gegevensverwerking

Headcore zal jouw gegevens in beginsel verwerken omdat dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (zoals de overeenkomst tot dienstverlening of de arbeidsovereenkomst, waaronder mede begrepen het sluiten van die overeenkomst) of op grond van door jou verleende toestemming. Eventueel verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Ook kan Headcore verplicht zijn jouw gegevens te verwerken op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld om te kunnen aantonen dat zij de regels van de AVG of haar werkgeversverplichtingen naleeft.

Verder kan Headcore gegevens verwerken op grond van haar gerechtvaardigd belang of dat van een derde, zoals werving en selectie, marketing of het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Headcore neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Headcore) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Headcore bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Headcore verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Headcore blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Headcore gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Headcore gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Headcore aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Headcore worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Headcore worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Headcore, en de advertentie-platformen die wij inzetten, gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer je onze website bezoekt. Meer informatie kan je terugvinden in ons Cookie Statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Headcore en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@headcore.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Headcore wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Headcore neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende fysieke (organisatorische) als digitale (technische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@headcore.com.

Contactgegevens

Headcore B.V.
Laapersveld 75
1213VB Hilversum

T: +31 (0)85 06 03 530
privacy@headcore.com
www.headcore.com

KvK nummer: 67756816
BTW nummer: NL857162949B01

Wijzigingen

Headcore behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te allen tijde aan te passen. Headcore raadt u daarom aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 14 oktober 2021.